和长孙秘监七夕

作者: 唐代    任希古


二秋叶神媛,七夕望仙妃。影照河阳妓,色丽平津闱。
鹊桥波里出,龙车霄外飞。露泫低珠佩,云移荐锦衣。
更深黄月落,夜久靥星稀。空接灵台下,方恧辨支机。

èr qiū yè shén yuán ,qī xī wàng xiān fēi 。yǐng zhào hé yáng jì ,sè lì píng jīn wéi 。 二秋叶神媛,七夕望仙妃。影照河阳妓,色丽平津闱。
què qiáo bō lǐ chū ,lóng chē xiāo wài fēi 。lù xuàn dī zhū pèi ,yún yí jiàn jǐn yī 。 鹊桥波里出,龙车霄外飞。露泫低珠佩,云移荐锦衣。
gèng shēn huáng yuè luò ,yè jiǔ yè xīng xī 。kōng jiē líng tái xià ,fāng nǜ biàn zhī jī 。更深黄月落,夜久靥星稀。空接灵台下,方恧辨支机。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

和长孙秘监七夕作者: 任希古

相关推荐

  • 任希古
  • 秋天
  • 七夕节