昭君怨·别恨

作者: 宋代    刘光祖
人在醉乡居住。记得旧曾来去。疏雨听芭蕉。梦魂遥。
惆怅柳烟何处。目送落霞江浦。明夜月当楼。照人愁。

rén zài zuì xiāng jū zhù 。jì dé jiù céng lái qù 。shū yǔ tīng bā jiāo 。mèng hún yáo 。
chóu chàng liǔ yān hé chù 。mù sòng luò xiá jiāng pǔ 。míng yè yuè dāng lóu 。zhào rén chóu 。
人在醉乡居住。记得旧曾来去。疏雨听芭蕉。梦魂遥。
惆怅柳烟何处。目送落霞江浦。明夜月当楼。照人愁。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

昭君怨·别恨作者: 刘光祖

相关推荐

  • 刘光祖
  • 昭君怨