六么令·京中清明

作者: 宋代    李琳
淡烟疏雨,香径渺啼鴂。新晴画帘闲卷,燕外寒犹力。依约天涯芳草,染得春风碧。人间陈迹?斜阳今古,几缕游丝趁飞蝶。
柳向尊前起舞,又觉春如客。翠袖折取嫣红,笑与簪华发。回首青山一点,檐外寒云叠。梨花淡白,柳花飞絮,梦绕阑干一株雪。

dàn yān shū yǔ ,xiāng jìng miǎo tí guī 。xīn qíng huà lián xián juàn ,yàn wài hán yóu lì 。yī yuē tiān yá fāng cǎo ,rǎn dé chūn fēng bì 。rén jiān chén jì ?xié yáng jīn gǔ ,jǐ lǚ yóu sī chèn fēi dié 。
liǔ xiàng zūn qián qǐ wǔ ,yòu jiào chūn rú kè 。cuì xiù shé qǔ yān hóng ,xiào yǔ zān huá fā 。huí shǒu qīng shān yī diǎn ,yán wài hán yún dié 。lí huā dàn bái ,liǔ huā fēi xù ,mèng rào lán gàn yī zhū xuě 。
淡烟疏雨,香径渺啼鴂。新晴画帘闲卷,燕外寒犹力。依约天涯芳草,染得春风碧。人间陈迹?斜阳今古,几缕游丝趁飞蝶。
柳向尊前起舞,又觉春如客。翠袖折取嫣红,笑与簪华发。回首青山一点,檐外寒云叠。梨花淡白,柳花飞絮,梦绕阑干一株雪。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

六么令·京中清明作者: 李琳