临江仙·除夜

作者: 宋代    史浩
腊月正当三十夜,几人到此惺惺。一轮明月本圆明。朗然无C62B碍,何用问前程。
况有长生真秘□,岁华虽换休惊。但将歌酒乐升平。尘缘如未了,明日贺新正。

là yuè zhèng dāng sān shí yè ,jǐ rén dào cǐ xīng xīng 。yī lún míng yuè běn yuán míng 。lǎng rán wú C62Bài ,hé yòng wèn qián chéng 。
kuàng yǒu zhǎng shēng zhēn mì □,suì huá suī huàn xiū jīng 。dàn jiāng gē jiǔ lè shēng píng 。chén yuán rú wèi le ,míng rì hè xīn zhèng 。
腊月正当三十夜,几人到此惺惺。一轮明月本圆明。朗然无C62B碍,何用问前程。
况有长生真秘□,岁华虽换休惊。但将歌酒乐升平。尘缘如未了,明日贺新正。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

临江仙·除夜作者: 史浩

相关推荐

  • 史浩
  • 临江仙