赠栖隐洞谭先生

作者: 唐代    孟贯
先生双鬓华,深谷卧云霞。不伐有巢树,多移无主花。
石泉春酿酒,松火夜煎茶。因问山中事,如君有几家。

xiān shēng shuāng bìn huá ,shēn gǔ wò yún xiá 。bú fá yǒu cháo shù ,duō yí wú zhǔ huā 。 先生双鬓华,深谷卧云霞。不伐有巢树,多移无主花。
shí quán chūn niàng jiǔ ,sōng huǒ yè jiān chá 。yīn wèn shān zhōng shì ,rú jun1 yǒu jǐ jiā 。 石泉春酿酒,松火夜煎茶。因问山中事,如君有几家。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

赠栖隐洞谭先生作者: 孟贯

相关推荐

  • 孟贯