凛凛岁云暮

作者: 当代    佚名


凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。
凉风率已厉,游子寒无衣。
锦衾遗洛浦,同袍与我违。
独宿累长夜,梦想见容辉。
良人惟古欢,枉驾惠前绥。
愿得常巧笑,携手同车归。
既来不须臾,又不处重闱。
亮无晨风翼,焉能凌风飞?
眄睐以适意,引领遥相睎。
徙倚怀感伤,垂涕沾双扉。


lǐn lǐn suì yún mù ,lóu gū xī míng bēi 。凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。
liáng fēng lǜ yǐ lì ,yóu zǐ hán wú yī 。凉风率已厉,游子寒无衣。
jǐn qīn yí luò pǔ ,tóng páo yǔ wǒ wéi 。锦衾遗洛浦,同袍与我违。
dú xiǔ lèi zhǎng yè ,mèng xiǎng jiàn róng huī 。独宿累长夜,梦想见容辉。
liáng rén wéi gǔ huān ,wǎng jià huì qián suí 。良人惟古欢,枉驾惠前绥。
yuàn dé cháng qiǎo xiào ,xié shǒu tóng chē guī 。愿得常巧笑,携手同车归。
jì lái bú xū yú ,yòu bú chù zhòng wéi 。既来不须臾,又不处重闱。
liàng wú chén fēng yì ,yān néng líng fēng fēi ?亮无晨风翼,焉能凌风飞?
miǎn lài yǐ shì yì ,yǐn lǐng yáo xiàng xī 。眄睐以适意,引领遥相睎。
xǐ yǐ huái gǎn shāng ,chuí tì zhān shuāng fēi 。徙倚怀感伤,垂涕沾双扉。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

凛凛岁云暮作者: 佚名

凛凛岁云暮译文

凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。
寒冷的岁末,百虫非死即藏,那蝼蛄彻夜鸣叫而悲声不断。

凉风率已厉,游子寒无衣。
冷风皆已吹得凛冽刺人,遥想那游子居旅外地而无寒衣。

锦衾遗洛浦,同袍与我违。
结婚定情后不久,良人便经商求仕远离家乡。

独宿累长夜,梦想见容辉。
独宿于长夜漫漫,梦想见到亲爱夫君的容颜。

良人惟古欢,枉驾惠前绥。
梦中的夫君还是殷殷眷恋着往日的欢爱,梦中见到他依稀还是初来迎娶的样子。

愿得常巧笑,携手同车归。
但愿此后长远过着欢乐的日子,生生世世携手共度此生。

既来不须臾,又不处重闱。
梦中良人归来没有停留多久,更未在深闺同自己亲热一番,一刹那便失其所在。

亮无晨风翼,焉能凌风飞?
只恨自己没有鸷鸟一样的双翼,因此不能凌风飞去,飞到良人的身边。

眄睐以适意,引领遥相睎。
在无可奈何的心情中,只有伸长着颈子远望寄意,聊以自遗。

徙倚怀感伤,垂涕沾双扉。
只有倚门而倚立,低徊而无所见,内心感伤,不禁泪流满面。

参考资料:

1、郭茂倩编 崇贤书院释译.乐府诗集.北京:新世界出版社,2014:302-303

凛凛岁云暮注释

(lǐn)凛岁云暮,蝼(lóu)(gū)夕鸣悲。

凛凛:言寒气之甚。
凛,寒也。
云:语助词,“将”的意思。
蝼蛄:害虫,夜喜就灯光飞鸣,声如蚯蚓。
夕:一作”多”。
鸣悲:一作“悲鸣”。

凉风率已厉,游子寒无衣。

率:大概的意思。
一说都的意思。
厉:猛烈。

锦衾(qīn)遗洛浦,同袍与我违。

锦衾:锦缎的被子。
同袍:犹“同衾”。
古用于夫妻间的互称。

独宿累长夜,梦想见容辉。

累:积累,增加。
容辉:犹言容颜。
指下句的“良人”。

良人惟古欢,枉驾惠前绥(suí)

良人:古代妇女对丈夫的尊称。
惟古欢:犹言念旧情。
惟,思也。
古,故也。
欢,指欢爱的情感。
枉驾:是说不惜委曲自己驾车而来。
枉,屈也。
惠:赐予的意思。
绥:挽人上车的绳索。
结婚时,丈夫驾着车去迎接妻子,把缓授给她,引她上去。

愿得常巧笑,携手同车归。

常:一作“长”。
巧笑:是妇女美的一种姿态,出自《诗经·卫风·硕人》。
这里是对丈夫亲昵的表示。

既来不须臾(yú),又不处重闱(wéi)

来:指”良人“的入梦。
不须臾:没有一会儿。
须臾,指极短的时间。
重闱:犹言深闺。
闱,闺门。

亮无晨风翼,焉能凌风飞?
亮:信也。
晨风:一作“鷐风”,即鸇鸟,飞得最为迅疾,最初见于《毛诗》,而《古诗十九首》亦屡见。
焉:怎么。

(miǎn)(lài)以适意,引领遥相睎(xī)

眄睐:斜视,斜睨。
适意:犹言遗怀。
适,宽慰的意思。
引领:伸着颈子,凝神远望的形象。
睎:远望,眺望。

徙倚怀感伤,垂涕沾双扉(fēi)

徙倚:徘徊,来回地走。
沾:濡湿。
扉:门扇。

1、郭茂倩编 崇贤书院释译乐府诗集北京:新世界出版社,2014:302-303

凛凛岁云暮赏析

凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。
凉风率已厉,游子寒无衣。
锦衾遗洛浦,同袍与我违。
独宿累长夜,梦想见容辉。
良人惟古欢,枉驾惠前绥。
愿得常巧笑,携手同车归。
既来不须臾,又不处重闱。
亮无晨风翼,焉能凌风飞?
眄睐以适意,引领遥相睎。
徙倚怀感伤,垂涕沾双扉。

 此诗凡二十句,支、微韵通押,一韵到底。诗分五节,每节四句,层次分明。

 第一层的四句从时序写起。岁既云暮,百虫非死即藏,故蝼蛄夜鸣而悲。凉风已厉,思妇以己度人,想到了远在他乡的游子(丈夫)无御寒之衣。这四句完全是写实,一无虚笔。凉风之厉,蝼蛄之鸣,皆眼前所闻见之景,而言“率”者,到处皆然也。这儿天冷了,远在他乡的游子也该感到要过冬了,这是由此及彼。在写作上,诗人通过视觉、触觉和听觉,不但突出了寒冷的到来,而且也由此想到远在他乡的漂泊不归的游子(丈夫)。

 然后第二节乃从游子联想到初婚之时,则由今及昔也。“锦衾遗洛浦”是活用洛水宓妃典故,指男女定情结婚;“同袍”出于《诗经·秦风·无衣》,原指同僚,旧说亦指夫妇。“锦衾”二句是说结婚定情后不久,良人便离家远去。这是“思”的起因。至于良人何以远别,诗中虽未明言,但从“游子寒无衣”一句已可略窥端倪。在东汉末叶,不是求仕便是经商,乃一般游子之所以离乡北井之主因。可见良人之弃家远游亦自有其苦衷。朱筠《古诗十九首说》云:“至于同袍违我,累夜过宿,谁之过欤?”意谓这并非良人本意,他也不愿离家远行。惟游子之远行并非诗人所要表白的风客。

 自“独宿”以下乃入相思本题。正因为自己“独宿”而累经长夜,以见相别之久而相爱之深也(她一心惦记着他在外“寒无衣”,就是爱之深切的表现),故寄希望于“梦想见容辉”矣。这一句只是写主人公的主观愿望,到下一节才正式写梦境。

 第三节专写梦境。“惟”,思也;“古”,故也。故欢,旧日欢好。梦中的丈夫也还是殷殷眷恋着往日的欢爱,她在梦中见到他依稀仍是初来迎娶的样子。《礼记·婚义》:“降,出御归车,而婿授绥,御轮三周。”又《郊特性》:“婿亲御授绥,亲之也。”“绥”是挽以登车的索子,“惠前绥”,指男子迎娶时把车绥亲处递到女子手里。“愿得”两句有点倒装的意思,“长巧笑”者,女为悦己者容的另一说法,意谓被丈夫迎娶携手同车而归,但愿此后长远过着快乐的日子,而这种快乐的日子乃是以女方取悦于良人赢得的。这是梦中景,却有现实生活为基础,盖新婚的经历对青年男女来说,长存于记忆中者总是十分美好的。可惜时至今日,已成为使人流连的梦境了。

 第四节语气接得突兀,有急转直下的味道,而所写却是主人公乍从梦境中醒来那种恍恍惚惚的感受,半嗔半诧,似寤不迷。意思说好梦不长,良人归来既没有停留多久(“不须臾”者,犹现代汉语之“没有多久”、“不一会儿”),更未在深闺中(所谓“重闱”)同自己亲昵一番,一刹那便失其所在。这时才憬然惊察,原是一梦,于是以无可奈何的语气慨叹道:“只恨自己没有晨风一样的双翼,因此不能凌风飞去,追寻良人的踪迹。”这是百无聊赖之辞,殆从《诗经·邶风·柏舟》“静言思之,不能奋飞”语意化出,妙在近于说梦话,实为神来之笔,而不得以通常之比兴语视之也。

 这是否一首怨诗,历来有所争议。若论诗中的思妇对“良人”的态度,与其说是“怨”,宁说因“思”极而成“梦”,更多的是“感伤”之情。当然,怨与伤相去不过一间,伤极亦即成怨。但汉代文人诗已接受“诗都”熏陶,此诗尤得温柔敦厚之旨,故此诗意虽忧伤之至而终不及于怨。这在《古诗十九首》中确是出类拔萃之作。

 前人对最末一节的前两句略有争议。据胡克家《文选考异》云:“六臣本校云:‘善(指李善注本)无此二句。’此或尤本校添。但依文义,恐不当有。”这两句不惟应当有,而且有承上启下之妙用,正自缺少不得。“适意”亦有二解,一种是适己之意。如陈祚明《采菽堂古诗选》云:“眄睐以适意,犹言远望可以当归,无聊之极思也。”另一种是指适良人之意,如五臣吕延济及吴淇《选诗定论》之说大抵旨谓后者。此承上文“长巧笑”意,指梦中初见良俚的顾盼眼神,亦属总结上文之语。盖梦中既见良人,当然从眼波中流露了无限情思,希望使良人欢悦适意;不料稍留即逝,梦醒人杳,在自己神智渐渐恢复之后,只好“引领遥相睎”,大有“落月满屋梁,犹疑照颜色”(杜甫《梦李白》)的意思,写女子之由思极而梦,由暂梦而骤醒,不惟神情可掬,抑且层次分明。最终乃点出结局,只有“徙倚怀感伤,垂涕沾双扉”了,而全诗至此亦摇曳而止,情韵不匮。这后四句实际是从眼神作文章,始而“眄睐”,继而“遥睎”,终于“垂涕”,短短四句,主人公感情的变化便跃然纸上,却又写得质朴自然,毫无矫饰。

参考资料:

1、吴小如 等.汉魏六朝诗鉴赏辞典.上海:上海辞书出版社,1992:159-161

相关推荐

 • 佚名
 • 古诗三百首
 • 抒情
 • 古诗十九首
 • 叙梦