祝英台近·剪鲛绡

作者: 清代    文廷式


剪鲛绡,传燕语,黯黯碧草暮。愁望春归,春到更无绪。园林红紫千千,放教狼藉,休但怨、连番风雨。
谢桥路,十载重约钿车,惊心旧游误。玉佩尘生,此恨奈何许!倚楼极目天涯,天涯尽处,算只有濛濛飞絮。


jiǎn jiāo xiāo ,chuán yàn yǔ ,àn àn bì cǎo mù 。chóu wàng chūn guī ,chūn dào gèng wú xù 。yuán lín hóng zǐ qiān qiān ,fàng jiāo láng jiè ,xiū dàn yuàn 、lián fān fēng yǔ 。剪鲛绡,传燕语,黯黯碧草暮。愁望春归,春到更无绪。园林红紫千千,放教狼藉,休但怨、连番风雨。
xiè qiáo lù ,shí zǎi zhòng yuē diàn chē ,jīng xīn jiù yóu wù 。yù pèi chén shēng ,cǐ hèn nài hé xǔ !yǐ lóu jí mù tiān yá ,tiān yá jìn chù ,suàn zhī yǒu méng méng fēi xù 。谢桥路,十载重约钿车,惊心旧游误。玉佩尘生,此恨奈何许!倚楼极目天涯,天涯尽处,算只有濛濛飞絮。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

祝英台近·剪鲛绡作者: 文廷式

相关推荐

  • 文廷式
  • 写景
  • 婉约
  • 春天
  • 抒怀
  • 祝英台
  • 祝英台近