南浦·旅怀

作者: 宋代    孔夷
风悲画角,听单于、三弄落谯门。投宿骎骎征骑,飞雪满孤村。酒市渐闲灯火,正敲窗、乱叶舞纷纷。送数声惊雁,下离烟水,嘹唳度寒云。
好在半胧溪月,到如今、无处不销魂。故国梅花归梦,愁损绿罗裙。为问暗香闲艳,也相思、万点付啼痕。算翠屏应是,两眉馀恨倚黄昏。

fēng bēi huà jiǎo ,tīng dān yú 、sān nòng luò qiáo mén 。tóu xiǔ qīn qīn zhēng qí ,fēi xuě mǎn gū cūn 。jiǔ shì jiàn xián dēng huǒ ,zhèng qiāo chuāng 、luàn yè wǔ fēn fēn 。sòng shù shēng jīng yàn ,xià lí yān shuǐ ,liáo lì dù hán yún 。 风悲画角,听单于、三弄落谯门。投宿骎骎征骑,飞雪满孤村。酒市渐闲灯火,正敲窗、乱叶舞纷纷。送数声惊雁,下离烟水,嘹唳度寒云。
hǎo zài bàn lóng xī yuè ,dào rú jīn 、wú chù bú xiāo hún 。gù guó méi huā guī mèng ,chóu sǔn lǜ luó qún 。wéi wèn àn xiāng xián yàn ,yě xiàng sī 、wàn diǎn fù tí hén 。suàn cuì píng yīng shì ,liǎng méi yú hèn yǐ huáng hūn 。 好在半胧溪月,到如今、无处不销魂。故国梅花归梦,愁损绿罗裙。为问暗香闲艳,也相思、万点付啼痕。算翠屏应是,两眉馀恨倚黄昏。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

南浦·旅怀作者: 孔夷

相关推荐

  • 孔夷
  • 婉约
  • 宋词精选
  • 写风
  • 写雪
  • 南浦