减字木兰花·莎衫筠笠

作者: 宋代    卢炳


莎衫筠笠。正是村村农务急。绿水千畦。惭愧秧针出得齐。
风斜雨细。麦欲黄时寒又至。馌妇耕夫。画作今年稔岁图。

shā shān jun1 lì 。zhèng shì cūn cūn nóng wù jí 。lǜ shuǐ qiān qí 。cán kuì yāng zhēn chū dé qí 。 莎衫筠笠。正是村村农务急。绿水千畦。惭愧秧针出得齐。
fēng xié yǔ xì 。mài yù huáng shí hán yòu zhì 。yè fù gēng fū 。huà zuò jīn nián rěn suì tú 。风斜雨细。麦欲黄时寒又至。馌妇耕夫。画作今年稔岁图。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

减字木兰花·莎衫筠笠作者: 卢炳

相关推荐

  • 卢炳
  • 木兰花
  • 宋词三百首
  • 减字木兰花
  • 生活
  • 农村